שרותים > מכלול השרותים
טיפול במכלול האספקטים של נהול, תאום, מעקב ופקוח על פרויקטים כולל:
ניהול פרויקטים בשלב הפרוגרמה והתכנון:
 • בדיקת התנאים המיוחדים של האתר.
 • בירור הפרוגרמה עם המתכננים.
 • בדיקת התכניות.
 • יעוץ בנושאי: שיטות ביצוע, שמוש בחמרי בניה, מסמכי המכרז, מפרטים וכתבי כמויות.
 • ריכוז האומדן התקציבי ולוח הזמנים.
בקורת המכרז וחוות דעת טכנית:
 • בקורת פורמאלית וחשבונית של הצעות הקבלנים, כולל נתוח ההצעות ועריכת טבלת השוואה.
 • מו"מ עם קבלנים.
 • עדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות המכרז.
תאום ומעקב אחר הבצוע:
 • שמירה על המסגרת התקציבית.
 • מעקב אחר התקדמות הבצוע.
 • הקפדה על קיום לוח הזמנים.
 • קיום ישיבות תיאום קבועות עם המתכננים והקבלנים.
 • דווח מפורט למזמין על התקדמות העבודה, לוח הזמנים, המחירים והמסגרת התקציבית.
פקוח באתר:
 • פקוח מקצועי קבוע ומתמיד (יום יומי).
 • פקוח על טיב החומרים והמוצרים כולל בדיקות מעבדה לכל חומר ומוצר.
 • פקוח על טיב העבודות, ועל התקדמות הביצוע של חלקי הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים.
 • מדידה ואשור כמויות.
 • בדיקה ואשור חשבונות חלקיים וסופיים על סמך הכמויות המאושרות.
 • יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעות קבלנים.
 • קבלת הפרויקט המושלם בשיתוף עם המתכננים והיועצים.
 • רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלן בשעת הקבלה, פקוח על ביצועם וקבלה סופית של הפרויקט.
שרותים
>> מכלול השרותים
עמוד הבית :: אודותינו :: כתוב לנו English